Wi-Fi 6 คืออะไร ? เหมือนหรือแตกต่างจาก Wi-Fi อื่น ๆ อย่างไร

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กลุ่มผู้ร่วมพัฒนามาตรฐาน Wi-Fi หรือ Wi-Fi alliance ได้ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับอุปกรณ์ประเภทเราต์เตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การประกาศใช้มาตรฐาน Wi-Fi ตัวใหม่อย่าง Wi-Fi 6 ตลอดจนการใช้ชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi ที่มีความเรียบง่ายมากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาการเรียกชื่อเทคโนโลยี Wi-Fi

อ่านต่อ